l0ner

Polish (Original) English Italian
Skazuje na ciemność, ból Condemns for darkness, pain Condanna alla oscurità, dolore
I dusza pęka w pół And soul breaks in half E quando l’anima si spezza a metà
kiedy tęsknoty żar jest blisko when heat of yearning is near Quando calore della mancanza è vicino
taki kraj, to wszystko country like this, everything Paese cosi, tutto quello
Gdzie zapomniane sny? Where are forgotten dreams? Dove sono i sogni dimenticati?
Gdzie młode, gorzkie łzy? Where young, bitter tears? Dove giovane, amare lacrime?
Gdzie godność pełza Where dignity crawls Dove la dignità striscia
tam na dnie there in bottom li in fondo
tam gdzie jesteś ty there, where you are li, dove ti trovi.
     
I tak nie kochał nikt, And like this loved none E cosi non amava nessuno,
Jak ty nie wierzył nikt, Like you believed none Come te non credeva nessuno,
Przeciwko wszystkim strzeżesz Against everyone you guard Proteggi da tutti
tajemnicy koniec bliski of secret near end del segreto la fine vicina.
to chwila, jeden błysk it’s moment, one flash è un momento, un lampo
poderwiesz z ziemi sny pick up from earth dreams Alzerai da terra i sogni
uwiecznisz siebie immortalize yourself Ti immortalerai
ktoś powiedział someone said Qualcuno ha detto
dzisiaj jesteś ty today you are Oggi sei tu.
     
[Chorus:]    
     
Jak ja nie kochał nikt, Like me loved none Come me non amava nessuno
Jak ja nie wierzył nikt Like me believed none Come me non credeva nessuno
Dostałem wszystko I’ve got everything Ho avuto tutto
Jeden dzień One day Un giorno
twoje serce blisko Your heart near Tuo cuore vicino
Jeden świat One world Un mondo
jeden głos One voice Una voce
jeden człowiek One man Un uomo
jeden los One destiny Un destino
Jedna chwila One moment Un momento
Teraz wiesz Now You know Ora sai
Kiedy ból przemija When pain fades Quando dolore passa
     
ból przemija pain fades away Quando dolore passa
I kiedy dzień się rodzi And when day borns E quando il giorno nasce
Kiedy ta jedna chwila When this one moment Quando questo unico momento
jest dla mnie is for me è per me
wszystkim Everything tutto
     
Im przecież wszystko jedno For them it’s all the same Per loro è tutto stesso
     
Dopóki schylasz głowę, zginasz kark As long as you keep your head down, bend your neck Finché abbassi la testa, pieghi il collo
Uciekasz wzrokiem poza kadr Escape with your sight beyond the frame Scappi con sguardo fuori dal quadro
Słowa płyną, słowa giną Words are flowing, words are dying Le parole scorrono, le parole muoiono
Słowa dzisiaj krótko żyją Words today live short Oggi le parole vivono poco
Za plecami, tuż za drzwiami Behind the back, behind the doors Dietro la schiena, dietro la porta
Płonie wojna, między nami Burns war, between us Brucia guerra, tra di noi
Tam kiedyś był mój dom Once, there was my home Li un tempo c’era la mia casa
Tam żyłem, tam ten ton I lived there, there this tone Li vivevo, li questo tono
Był każdym dniem i nocą Was every day and night era ogni giorno e notte
Do dzisiaj budzę się nocą Till now I wake up at night finora mi sveglio di notte
Kim byłeś, kim jesteś Who were you, who are you Chi eri, chi sei
jak żyłeś, czy jeszcze how you lived, is there come vivevi, ancora
Jest coś co pamiętasz z tamtych dni something You remember from those days c’è qualcosa che ti ricordi di quei giorni
Z tamtych słodko-gorzkich chwil from those bitter-sweet moments di quei dolci-amari momenti
Z tamtych słów, które to dziś of those words, which today di quelle parole, che oggi
Są dla mnie wszystkim are for me everything per me sono tutto
     
[Chorus]    
     
I keep on looking, at myself in the mirror again I keep on looking, at myself in the mirror again Continuo a guardarmi, di nuovo, nello specchio
(Znów obserwuje się w lustrze)    
I keep on asking myself, How I ended up here I keep on asking myself, How I ended up here Continuo a chiedermi, come sono finito qui
(Pytam się, jak skończyłem tutaj)    
What went wrong down the way What went wrong down the way cosa è andato storto per strada
(Co poszło nie tak po drodze)    
I say, You used me I say, You used me dico, mi hai usato
(Mówię, użyłeś mnie)    
I said You used me brother again I said You used me brother again ho detto, mi hai usato fratello
(Mówię że użyłeś mnie bracie)    
It’s alright It’s alright va bene
(W porządku)    
I keep on asking myself now I keep on asking myself now continuo a chiedermi
(Ciągle pytam się)    
Should I pick up the gun again? Should I pick up the gun again? devo riprendere l’arma?
(Powinienem wziąć znów broń?)    
     
[Chorus]